مقاله ها


قبیله(گفت و شنود)گفت: یوکیا آمانو مدیرکل آژانس در گزارش اخیر خود تأکید کرده است که ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده است.

گفتم: طرف مقابل چی؟!


گفت: در این خصوص حرفی نزده است.


گفتم: ولی ادعای «نیکی هیلی» را هم تکرار کرده و گفته است؛ براساس برجام بازرسی از همه مراکز نظامی و غیرنظامی ایران امکان‌پذیر است!


گفت: ولی دولتمردان می‌گفتند، آژانس مانع زیاده‌خواهی آمریکا خواهد بود و...!!


گفتم: مثل همیشه فریب خورده‌اند... یارو وارد یک قبیله دورافتاده شد و پرسید آیا در قبیله شما هنوز هم افراد آدمخوار وجود دارند؟ رئیس قبیله گفت؛ نه قربان! یک تعدادی آدمخوار باقی‌ مانده بودند که هفته قبل آنها را خوردیم!