هویت یا فردیت یا،هویت وفردیت،تکلیف چیست،؟


به عنوان یک روانشناس بدون شک همه ی ما روانشناسان صرف نظر از گرایش تحصیلی،محل تحصیل ،مقطع تحصیلی و....بخشی از هویت شخصی حرفه ای وشغلی واجتماعی خود را مرهون رشته وشغل روانشاسی خود می باشیم.


طبیعی است این بخش از هویت خود را باید شناخت،،پذیرفت با آن به عنوان بخشی از ماهیت وجودی مان همانند سازی نمود،با آن احساس خوبی داشت،از این هویت پاسداری نمود،از ارتقاء آن خوشحال واز تخطی به آن با منطق وتعصب دفاع نمود ،به واقع ما روانشناسان بخشی از هویت شغلی ،حرفه ای وفردی خود را وامدار ومدیون رواتشناس بودنمان هستیم ودر این بخش از هویت بخشی با تمامی روانشناسان ورشته هاوحرفه های این حوزه اهداف،خواستگا هها ،نظرات ودیدگاهها ومنافع مشترک بسیاری داریم که این مهم نقطه پیوند وحمایت ما از یکدیگر میباشد،اگر منطقی به تغیرات چند سال اخیر نگاهی منصفانه داشته باشیم با وفاق عمومی وتشکیل سازمان نظام این بخش از هویت بخشی در ما روانشناسان پررنگتر،حمایتگرانه تر وقانون مند ترشده است .

اما ما روانشناسان باید بهتر بدانیم هویت وپیوستگی به تنهایی وبدون استقلال وفردیت وتفاوت ،خود نه تنها نشانه ای از سلامت نیست،بلکه مانع رشد وکانون آسیب نیز می باشد،متاسفانه در این بخش از فردیت،استقلال وتفاوت ،خصوصا در گرایش های کاربردی روانشناسی مانند بالینی وسلامت ،این بخش از نیاز اصلی وجودی ما بنا به دلایل مختلف مغفول واقع شده و"تفکرات یا همه یا هیچکس""یا ما ونه هیچکس" وبه بهانه هویت مشترک ،تخصص،فردیت،استقلال وتفاوت ما را با سایر هم رشته ای هامان نادیده انگاشته وچیزی را که من از آن به عنوان"شبیه سازی وعمومی سازی  یاد می کنم به ارمغان آورده وترویج نموده است"واقعیت این است که علیرغم داشتن هویت مشترک،در بعد فردیت،تفاوت واستقلال این دو رشته در نوع آموزش،حوزه فعالیت،نیازمندی آموزشی،توانمندی ووظیفه اختصاصی روان درمانی،با سایر گرایش ها متفاوت می باشد ودر این حوزه حق مسلم متخصصان این گرایش هاست که تفرد واستقلال خود را با حفظ هویت مشترک روانشناسی  در هر محل وسازمان ووزارتی دنبال نمایند.

به نظر بنده سازمان نظام وتفکرات حاکم بر آن این تفرد واستقلال را اصلا بر نمی تابد،سوال من از روانشناسان بالینی وسلامت این است ،تکلیف چیست؟همجنان مسامحه،مصالحه،قهر وترک صحنه وتن دادن به شبیه سازی  ونادیده انگاشتن فردیت وتفاوت ما ،یا بدون احساس گناه،ترس،ملاحظه ومسامحه،رودرو شدن،حضور در صحنه ،بیان مستدل واقدام قانونی از مسیر هایی که این تفاوت وفردیت را به رسمیت می شناسند ،وباید سهم خود را از سیستم بهداشت ودرمان کشور به لحاظ همین ویژگی متفاوت مطالبه نماییم وامکان دستورزی کسانی را که علیرغم داشتن هویت مشترک ،اما به دلیل داشتن فردیت وتفاوت های  قابل احترام مختلف صلاخیت این حوزه را ندارن بسترسازی ومانع شویم.

متاسفانه به زعم من در انتخابات انجمن روان درمانی وزارت بهداشت ،باز با تحریم ،فرار،قهر،گره زدن حوزه تخصصی با همه یا هیچ،وشاید از روی ترس،احساس گناه،ویا هر چیز دیگر صحنه را ترک کردیم وحقوق،قانونی،مستند خود را واگذار به اتفاقات،شکایت،اعتراض وقهر ودعوا موکول نمودیم،بالاخره اساتید روانشناسی بالینی ،تکلیف ما وخودتان را مشخص نمایید، هویت یا فردیت یا،هویت وفردیت،تکلیف چیست،؟یا منافع وجهت جریان هوا؟

باور کنیدآن بخش دیگر روانشناسی این همه ملاحظه،مسامحه در مورد شما وما را ندارند بر مسند قدرت حداکثر استفاده ومنافع شخصی را با شعار هویت،ظهور وقعود در انحصار خود دارند وخواهند داشت.تنها قانون،ضابطه می تواند مرز تفاوت وصلاحیت ها را روشن نمایید،نه شعار وشعار وهیاهو.

 

دکتر پرویز دباغی

متخصص روانشناسی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

محل تبلیغات شما